Privacy beleid

Privacy beleid

Bonobo Apart Hotel bvba
Goezeputstraat 5
B – 8000 Brugge

BTW TVA VAT MwSt. IVA
BE0 874 801 527

Bank KBC
Kon. Astridlaan 130, B - 8200 Sint-Michiels
BE29 7330 2801 7064 – KREDBEB

Toerisme Brugge
toerisme@brugge.be

Toerisme Vlaanderen
logies@toerismevlaanderen.be

Toerisme Europa
ec.europa.eu/consumers/odr/

Rechtbank Koophandel:
RPR Brugge

1.Introductie

 • In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande policy beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw persoonsgegevens aanwenden en verwerken.

 

 • Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via de gegevens vermeld in onze contact sectie.

 

2.Wie zijn wij?

Wanneer we in deze policy refereren naar 'wij', 'ons' , of Bonobo Apartments (Bonobo Apart Hotel bvba), verwijzen we naar de juridische entiteit Bonobo Apart Hotel bvba, vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0874801527 gevestigd te Goezeputstraat 5, B – 8000 Brugge.

 

3.Algemeen informatie

Bonobo Apartments (Bonobo Apart Hotel bvba) verzamelt en verwerkt uw gegevens in het kader van haar werkzaamheden. Zij handelt conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

De privacy wet is online raadpleegbaar op deze link.

 

4.Verzameling van persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​unieke persoon te identificeren of om contact met hem op te nemen.

 

 • Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden omvatten (maar zijn niet beperkt tot) volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens, geboortedatum, verslagen van onze interacties en reisinformatie.
 • We bewaren uw persoonsgegevens op onze systemen zo lang als nodig is voor de betreffende dienstverlening, of zolang als is vastgelegd in een relevant contract dat u bij ons heeft. We evalueren onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens regelmatig. We kunnen ook genoodzaakt zijn bepaalde type gegevens te behouden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

5.Hoe verzamelen wij uw gegevens?

We verzamelen persoonsgegevens van en over gebruikers van onze websites en de gasten van onze klanten door middel van onze diensten.

Informatie die u ons geeft:

o Dit is informatie over u die u ons rechtstreeks doorgeeft via een contract, via onze websites, of door ons te bereiken via telefoon, e-mail of via andere communicatiekanalen. Het bevat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze website of diensten, wanneer u melding maakt van een probleem met onze website of diensten, wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief en wanneer u ons informatie verstrekt over de aard van een vraag of probleem;

o Gegevens die u verstrekt met betrekking tot uw reserveringen en de daartoe gerelateerde informatie.

o Informatie die we over u verzamelen:

o Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij automatisch:

o Technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserinvoertypen en -versies en besturingssysteem en platform;

o Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), klikstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden op de pagina, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisklikken) en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.

o Informatie die we van andere bronnen ontvangen:

o Persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt door reisbureaus of online reissites met behulp van de verschillende Cubilis diensten en modules;

o Persoonlijke informatie die door onze klanten wordt verstrekt met behulp van de verschillende Stardekk software diensten en modules.

 

6.Wat doen wij met uw gegevens?

Wij gebruiken informatie die over u wordt bewaard om overeenkomsten tussen u en ons te beheren en voor de legitieme belangen van onze onderneming, bijvoorbeeld de verwerking van gastgegevens van onze klanten om boekingen en reservaties te kunnen verwerken.

Wij zullen de informatie die u ons geeft voor volgende doeleinden gebruiken:

o om u informatie of diensten te verstrekken die u bij ons opvraagt;

o om onze verplichtingen uit hoofde van contracten tussen u en ons na te komen;

o om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met diensten waarop u al heeft ingeschreven of waarnaar u gevraagd hebt;

o om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten;

o om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte manier voorgesteld kan worden.

o Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor volgende doeleinden gebruiken:

o voor het beheer van onze websites en voor interne doeleinden, zoals troubleshooting, data-analyse, testen, onderzoek, en ook voor statistische doeleinden.

o om onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest efficiënte manier weergegeven wordt;

o als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden.

7. Met wie delen wij uw gegevens?

 • in geval van fusie, overname of enige vorm van verkoop van sommige of al onze activa, waardoor persoonlijke gegevens die we over onze klanten behouden, tot de activa behoren die worden overgedragen aan de koper.

 

 • We kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken om:

o te voldoen aan een gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichtingen of wanneer gegevens gevraagd worden door de overheid of elke andere officiële overheidsinstantie;

o onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen;

o de rechten, eigendommen of veiligheid van onze vennootschap, onze werknemers, klanten of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie omvatten met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude.

 

8.Internationale overdracht van persoonsgegevens

Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonlijke informatie overdragen aan leveranciers of dienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Als we dit doen, zullen uw persoonsgegevens onderhevig blijven aan een of meer passende waarborgen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit kan het gebruik zijn van modelcontracten in een vorm die is goedgekeurd door toezichthouders, of waarbij onze leveranciers zich aanmelden voor een onafhankelijk privacy beleid dat is goedgekeurd door toezichthouders (zoals het Amerikaanse 'Privacy Shield'-schema).

9.Uw rechten

 • Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar websites van partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens naar deze websites verzendt.
 • Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op deze link.

10.Toegang tot en het bijwerken van uw informatie

 • U hebt het recht op toegang en inzage tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Indien u een aanvraag hiervoor indient zullen wij al het mogelijk doen om u kosteloos toegang en inzage te verlenen, dit behoudens uitzonderlijke omstandigheden.
 • Voordat we u of een andere persoon namens u persoonlijke informatie verstrekken, kunnen we u om een ​​identiteitsbewijs vragen en eventueel ook om informatie over uw interacties met ons zodat we uw persoonsgegevens kunnen vinden.
 • We streven naar het bijhouden van nauwkeurige, volledige en relevante persoonlijke informatie voor de doeleinden die in deze privacy policy worden genoemd. Als een van de persoonsgegevens die we over u hebben onnauwkeurig of verouderd zou zijn, kunt u ons vragen dit te corrigeren.
 • Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via de gegevens in de 'Contact' sectie.
 • U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij het toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Raadpleeg de sectie 'Contact' voor informatie over hoe u dit kunt doen.

 

11.Veiligheidsmaatregelen

Wij zullen uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij zullen alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen.

Indien u andere websites bezoekt, raadpleeg dan het privacy policy van de site die u bezoekt. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien:

 • U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;
 • U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Wij raden u aan om het privacy policy van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

 

12. Contact

Bonobo Apartments (Bonobo Apart Hotel bvba) zal hoofdzakelijk in opdracht en ten behoeve van haar klanten persoonsgegevens verwerken en is dan ook een ‘verwerker’ in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Zij kan gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

 

Bonobo Apartments (Bonobo Apart Hotel bvba)
Goezeputstraat 5, B - 8000 Brugge
Email:
info@bonobo.be

Tel.: +32 (0) 50 331282

 

Er kan contact opgenomen worden met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming aan de hand van volgende coördinaten:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, België
Email: commission@privacycommission.be
Tel.: +32 (0) 2.274.48.00
Website:
www.privacycommission.be